การประเมินภายในองค์กร

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น มีการจัดอบรมพนักงาน ทุกระดับ ในทุกไตรมาส เพื่อการทำงานที่เป็นระบบและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงาน

0019-0032-01 0019-0033-02 0019-0034-03