บริษัทได้เข้าร่วมการประกวด SMEs National Awards

บริษัทได้เข้าร่วมการประกวด SMEs National Awards ถือเป็นการตรวจสอบและประเมินองค์กรจากสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำผลประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน

0017-0024-01 0017-0025-02 0017-0026-03