การประเมินภายในองค์กร

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น มีการจัดอบรมพนักงาน ทุกระดับ ในทุกไตรมาส เพื่อการทำงานที่เป็นระบบและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงาน