เฟรมเลส รับรางวัล SMEs National Awards

บริษัทได้เข้าร่วมการประกวด SMEs National Awards ถือเป็นการตรวจสอบและประเมินองค์กรจากสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำผลประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน